Θέση εξωτερικού συνεργάτη με πτυχίο νομικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Διαχείριση 25% των διδάκτρων των ΠΜΣ του Δι.Πα.Ε», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού και Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικό/ούς συνεργάτη/ες (φυσικό/ά πρόσωπο/ά) που πληροί/ούν συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
τα οποία περιγράφονται ακολούθως: Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
- Πτυχίο Νομικής ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου.
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που να αφορά σε ειδίκευση στο Διεθνικό Δίκαιο (Transnational Law). 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Άριστη Γνώση εφαρμογής βασικών προγραμμάτων Η/Υ (Windows, εφαρμογών Microsoft Office, εφαρμογών διαδικτύου κ.α.). Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
- Γνώσεις σε συστήματα υποστήριξης ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
-Ερευνητική ενασχόληση με το Διεθνικό Δίκαιο. Σύνταξη σχετικών εργασιών. 
-Υποτροφίες που έλαβαν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου: Συνδρομή στην ανάπτυξη, οργάνωση και υποστήριξη της λειτουργίας των ΠΜΣ της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών με έμφαση στο αντίστοιχο Π.Μ.Σ.
Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:30.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Δέσποινα Ζιώγα (τηλ. 2310474564 fax: 2310474569, e-mail: d.zioga@ihu.edu.gr ) και στον κ. Κομνηνό Κόμνιο (τηλ. 2310807564, e-mail: k.komnios@ihu.edu.gr ).

Σχόλια