Σύσταση ομάδας εργασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κώδικα Πολ.Δικονομίας

Με την υπ αρ.76537 (ΦΕΚ Β 2420/11-11-2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συστήνεται και συγκροτείται Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη σύνταξη των προβλεπόμενων στο άρθρο ένατο του Ν. 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80)» κανονιστικών πράξεων. Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους: 1. Γεώργιο Παπαγεωργίου του Γρηγορίου, Εφέτη Αθηνών, αποσπασμένο στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο, 2. Βασιλική Κόκοτα του Λουκά, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 3. Γεώργιο Καρανικόλα του Βύρωνα, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 4. Δημήτριο Μελίδη του Θεοδώρου, Δικηγόρο Πειραιά, ως μέλη. Χρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί η Αγγελική Ζηκογιάννη του Αθανασίου, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Ομάδα Εργασίας οφείλει να περατώσει το έργο της έως 31 Ιανουαρίου 2016. Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Σχόλια