Εκμίσθωση ακινήτων φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Χρονική διάρκεια της μίσθωσης (γνωμοδότηση ΝΣΚ)

Απάντηση στο ερώτημα ποιο είναι το ισχύον νομοθετικό καθεστώς όσο αφορά στη χρονική διάρκεια εκμίσθωσης των ακινήτων κυριότητας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και ειδικότερα αν θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ΠΔ 715/1919 ή αυτές του άρθρου 5 του ΠΔ 34/1995, όπως ισχύει σήμερα, κατά το άρθρο 13 του Ν.4242/2014 δίνει η υπ’αρ. 221/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση «στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 εδ.α’ και β’ του Ν. 4242/2014 περί εμπορικών μισθώσεων, που ορίζουν ελάχιστη τριετή διάρκεια για την εκμίσθωση των
ακινήτων τους, δεν υπάρχει όμως κανένας περιορισμός όσον αφορά τη μέγιστη διάρκεια εκμίσθωσης. Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και για τις εκμισθώσεις των ακινήτων των υπολοίπων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως αν αυτοί λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή ή ονομασία». Δείτε τη ΓΝΜ εδώ

Σχόλια