Δύο θέσεις δικηγόρων του ΔΣΑ στο Δήμο Ωρωπού

O Δήμος Ωρωπού προκηρύσσει (αρ. πρωτ. 30986/ 10-11-2015) την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων, παρ’ Εφέταις στο Δήμο Ωρωπού, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις, κατηγορίας ειδικών θέσεων, του Δήμου Ωρωπού και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Ειδικότερα, οι δικηγόροι θα έχουν διοικητική εξάρτηση
μόνο από το Δήμο και σε περίπτωση απουσίας του από το νόμιμο αναπληρωτή του. Αντικείμενο της απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Ωρωπού. Οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει: α) Να είναι Έλληνες Πολίτες. β) Να είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις, μέλη του Δ.Σ.Α. γ) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. δ) Να έχουν επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική τουλάχιστον δέκα (10) ετών. ε) Εντός της ως άνω 10ετούς τουλάχιστον εμπειρίας, να έχουν επαγγελματική εμπειρία δικαστηριακή και πρακτική στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου δικαίου και ιδίως σε χειρισμό υποθέσεων τοπικής αυτοδιοίκησης ενώπιον δικαστηρίων η οποία να αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δικαστικές αποφάσεις ή δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στο Δήμο Ωρωπού, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Λ. Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ. 19015, υπεύθυνη κα. Μαρία 3 Βασιλειάδου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2295 3 20345, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 έως 15:00, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο Δημοτικό Κατάστημα. Δείτε αναλυτική προκήρυξη εδώ

Σχόλια