Νέος ΚΠολΔ: Τί αλλάζει στην υποχρεωτική παράσταση με δικηγόρο (άρθρο 94)

Στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα ισχύσει από 1-1-2016, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4335/2015, προβλέπεται η κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης στην κατάρτιση της έγγραφης συμφωνίας του συναινετικού διαζυγίου. Ωστόσο είναι υποχρεωτική πλέον η παράσταση με δικηγόρο στο ειρηνοδικείο και στα ασφαλιστικά μέτρα και μόνο στις μικροδιαφορές υπάρχει εξαίρεση από το κανόνα. Η νέα διατύπωση του άρθρου 94 ΚΠολΔ έχει ως εξής: «1. Στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο. 2. Επιτρέπεται η δικαστική παράσταση διαδίκου χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο: α) στο ειρηνοδικείο, εφόσον
πρόκειται για μικροδιαφορές β) για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος. 3.Στις περιπτώσεις της παρ.2 ο δικαστής έχει δικαίωμα, εκτιμώντας τις ιδιαίτερες περιστάσεις, να υποχρεώσει το διάδικο να προσλάβει δικηγόρο.»
Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 4335/2015 για την τροποποίηση ως άνω του άρθρου 94 ΚΠολΔ αναφέρεται: «Απαλείφθηκε η πρόβλεψη στην παράγραφο 1 για υποχρεωτική παράσταση των διαδίκων µε πληρεξούσιο δικηγόρο για την κατάρτιση της έγγραφης συµφωνίας του συναινετικού διαζυγίου. Από τον κανόνα της υποχρεωτικής παράστασης µε πληρεξούσιο δικηγόρο εξαιρούνται στην παράγραφο 2 µόνο οι µικροδιαφορές, λόγω της φύσης και του ύψους του αντικειµένου των εκδικαζόµενων διαφορών, καθώς και οι περιπτώσεις αποτροπής επικείµενου κινδύνου. Η ασφαλιστική δικλείδα της παρ. 3 παραµένει». (legalnews24.gr)

Σχόλια