Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

Νέος ΚΠολΔ: Τί αλλάζει στην υποχρεωτική παράσταση με δικηγόρο (άρθρο 94)

Στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα ισχύσει από 1-1-2016, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4335/2015, προβλέπεται η κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης στην κατάρτιση της έγγραφης συμφωνίας του συναινετικού διαζυγίου. Ωστόσο είναι υποχρεωτική πλέον η παράσταση με δικηγόρο στο ειρηνοδικείο και στα ασφαλιστικά μέτρα και μόνο στις μικροδιαφορές υπάρχει εξαίρεση από το κανόνα. Η νέα διατύπωση του άρθρου 94 ΚΠολΔ έχει ως εξής: «1. Στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο. 2. Επιτρέπεται η δικαστική παράσταση διαδίκου χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο: α) στο ειρηνοδικείο, εφόσον
πρόκειται για μικροδιαφορές β) για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος. 3.Στις περιπτώσεις της παρ.2 ο δικαστής έχει δικαίωμα, εκτιμώντας τις ιδιαίτερες περιστάσεις, να υποχρεώσει το διάδικο να προσλάβει δικηγόρο.»
Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 4335/2015 για την τροποποίηση ως άνω του άρθρου 94 ΚΠολΔ αναφέρεται: «Απαλείφθηκε η πρόβλεψη στην παράγραφο 1 για υποχρεωτική παράσταση των διαδίκων µε πληρεξούσιο δικηγόρο για την κατάρτιση της έγγραφης συµφωνίας του συναινετικού διαζυγίου. Από τον κανόνα της υποχρεωτικής παράστασης µε πληρεξούσιο δικηγόρο εξαιρούνται στην παράγραφο 2 µόνο οι µικροδιαφορές, λόγω της φύσης και του ύψους του αντικειµένου των εκδικαζόµενων διαφορών, καθώς και οι περιπτώσεις αποτροπής επικείµενου κινδύνου. Η ασφαλιστική δικλείδα της παρ. 3 παραµένει». (legalnews24.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...