Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4342/2015 με συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση οδηγιών και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4342/2015 (ΦΕΚ Α' 143/09-11-2015) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/8/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 Για την προσαρμογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». Στο νόμο, εκτός της ενσωμάτωσης των παραπάνω κοινοτικών οδηγιών συμπεριλαμβάνονται συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και διατάξεις αρμοδιότητας των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας, Παιδείας, Οικονομιας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης. Ειδικότερα ως προς το τελευταίο προβλέπεται ότι  «η εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 67/2015 (Α' 110) που καθορίζει τη «Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ)» αναστέλλεται μέχρι 30.4.2016. Για το χρονικό διάστημα από 1.11.2015 μέχρι 30.4.2016, οι δημοσιεύσεις που αφορούν στους πλειστηριασμούς της Αθήνας και του Πειραιά θα γίνονται στο «ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ενώ οι δημοσιεύσεις που αφορούν στους πλειστηριασμούς της λοιπής επικράτειας σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας που εκδίδεται στον τόπο του πλειστηριασμού, είτε στον Δήμο είτε στην Περιφερειακή Ενότητα.» (Αντικατάσταση του δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του ένατου άρθρου του πρώτου άρθρου του ν. 4335/2015). Δείτε το νόμο 4342/2015 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια