Επίκαιρα ζητήµατα Ευρωπαϊκού ∆ηµοσίου ∆ικαίου (εκδήλωση)

Η Ένωση Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆) διοργανώνει και αυτή την χρονιά σε συνεργασία µε τον ∆ΣΑ Επιστηµονικές Εκδηλώσεις - Σεµινάρια ∆ηµοσίου και Ευρωπαϊκού ∆ικαίου µε τίτλο «Τo (ευρωπαϊκό) δημόσιο δίκαιο στην πράξη» που θα λαµβάνουν χώρα την περίοδο Οκτωβρίου - ∆εκεµβρίου 2015 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδηµίας 60, 1ος όροφος), συγκεκριµένες Τετάρτες απόγευµα 6-8 µ.µ. Οι επιστηµονικές εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν τις Τετάρτες 7, 14, 21 Οκτωβρίου, 11, 25 Νοεµβρίου και 9 ∆εκεµβρίου 2015. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015, 18:00 - 20:00: «Ε̟πίκαιρα
ζητήµατα Ευρω̟παϊκού ∆ηµοσίου ∆ικαίου» Οµιλητές: Βασίλειος Χριστιανός, Καθηγητής Ευρωπαϊκού ∆ικαίου Νοµικής Σχολής Αθηνών, ∆ικηγόρος: «Το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο και ο διάλογος των δικαστηρίων». Θεοδώρα Ζιάµου, Πάρεδρος ΣτΕ: «Ανταγωνισµός και δικαιώµατα στο ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, ∆.Ν., ∆ικηγόρος: «Το πρωτόκολλο 16 της ΕΣ∆Α και η γνωµοδοτική διαδικασία του Ε∆∆Α» Συντονιστής: ∆ηµήτριος Πυργάκης, Εισηγητής ΣτΕ, Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆). Η είσοδος είναι ελεύθερη. ∆ηλώσεις συµµετοχής στις επιστηµονικές εκδηλώσεις γίνονται και ηλεκτρονικά από 1.10.2015 στο enwsiellinwndimosiologwn@gmail.com. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συµµετοχής σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον τα 4 από τα 6 σεµινάρια Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου 2015.

Σχόλια