Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Aνακοίνωση του Τομέα Νομικών του ΕΤΑΑ για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν.4321/15

Aνακοίνωση (12/10) του Τομέα Νομικών του ΕΤΑΑ για τους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του νόμου 4321/15: "Όσοι έχουν υπαχθεί και τηρούν τη ρύθµιση του Ν.4321/15 και η οφειλή τους στον ΤΑΝ ή ΤΕΑ∆ (ξεχωριστά στον κάθε Τοµέα) είναι έως 5.000 € (ή όσοι έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής αλλά δεν έχει εκδοθεί η πράξη ρύθµισης και οφείλουν έως πέντε ασφαλιστικά έτη), προκειµένου να απαλλαγούν από το προβλεπόµενο επιτόκιο, πρέπει να υποβάλλουν άµεσα και έως 30/10/15 τα προβλεπόµενα στοιχεία από το Ν.4336/15, όπως αναφέρονται στη συνέχεια.
Για οφειλή έως 5.000€ δεν επιβάλλεται µηνιαία προσαύξηση εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και προσκοµίσει άµεσα (και έως 30/10/2015) στοιχεία που να τεκµηριώνουν ότι : • το ποσό της οφειλής υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου ατοµικού εισοδήµατός του • Η ακίνητη περιουσία του όπως αυτή προκύπτει από το Ε9, δεν υπερβαίνει τα 150.000 € Τα ανωτέρω απαιτούνται και για όσους έχουν υπαχθεί και τηρούν τη ρύθµιση του Ν.4305/14 και του Ν.4152/13 ή υποβάλλουν νέα αίτηση υπαγωγής στο Ν.4152/13. Η ρύθµιση τηρείται µε την καταβολή των δόσεων µε πάγια εντολή της ΕΤΕ και τους όρους που απαιτεί η κάθε ρύθµιση οφειλών. Η αλλαγή του επιτοκίου - µετά την έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από το Ν.4336/15 - θα γίνει ηλεκτρονικά και θα ακολουθήσει σχετική ενηµέρωση." 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...