Υπερχρεωμένα: Κατηγοριοποίηση εκκρεμών αιτήσεων και αιτήσεων μετά το ν.4336/15

Με την υπ' αρ.70888 (ΦΕΚ Β' 2225/15-10-2015) απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (κατηγοριοποίηση ήδη εκκρεμών αιτήσεων και αιτήσεων που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του N. 4336/2015 που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 13 του N. 3869/2010») καθορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο Γραμματέας του Ειρηνοδικείου για τον, κατά χρονική προτεραιότητα, καθορισμό ημερομηνίας εκδικάσεως των αιτήσεων υπαγωγής στο νόμο για τα υπερχρεωμένα που υποβάλλονται ή και που είναι ήδη εκκρεμείς ως ακολούθως: 
Άρθρο 1. Ποιές υποθέσεις κατηγοριοποιούνται. Η κατηγοριοποίηση καταλαμβάνει: α) τις αιτήσεις που κατατίθενται μετά την έναρξη ισχύος Μέρος Β΄ − Υποπαρ. Α.4, άρθρο 1 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 130) και β) τις εκκρεμείς υποθέσεις που επαναπροσδιορίζονται σε νεότερη δικάσιμο κατά τη διάταξη του Μέρους Β΄ − Υποπαρ. Α.4, άρθρο 2, παρ. 3. του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94/14−8−2015).
Άρθρο 2. Πότε γίνεται η κατηγοριοποίηση. 1. Στις νέες προς προσδιορισμό υποθέσεις, η κατηγοριοποίηση γίνεται κατά τον προσδιορισμό της δικασίμου. 2. Στις εκκρεμείς προς αναπροσδιορισμό υποθέσεις, η γραμματεία ξεκινά αμέσως την κατηγοριοποίηση, ξεκινώντας από τις υποθέσεις πέραν της τριετίας που έχουν προσδιοριστεί σε προγενέστερη δικάσιμο.
Άρθρο 3 Ποιός κάνει την κατηγοριοποίηση. 1. Η κατηγοριοποίηση γίνεται με ευθύνη και πρωτοβουλία της γραμματείας των ειρηνοδικείων και όπου υπάρχει σχετικό τμήμα υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων από τη γραμματεία του τμήματος αυτού. 2. α) Το ως άνω έργο εποπτεύεται από τον δικαστή που προΐσταται του δικαστηρίου ή από όποιον δικαστή αυτός ορίσει προς τούτο. β) Ο δικαστής ελέγχει πρωτίστως την ταχύτητα της κατηγοριοποίησης, ώστε αυτή να ολοκληρωθεί εγκαίρως. Περαιτέρω, ελέγχει την ορθότητά της και υπογράφει τον προσδιορισμό της δικασίμου.
Άρθρο 4 Κριτήρια κατηγοριοποίησης. 1. Για τη κατηγοριοποίηση των αιτήσεων σε κάθε δικάσιμο λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του ύψους της οφειλής, της περιουσίας και του εισοδήματος των αιτούντων σε κάθε υπόθεση. 2. Προηγούνται χρονικά για τον ορισμό δικασίμου οι μεγαλύτερες σε ύψος οφειλής, περιουσίας και εισοδήματος υποθέσεις. 3. Ο επαναπροσδιορισμός δικασίμου γίνεται για κάθε πινάκιο με μία πράξη ορισμού δικασίμου, που περιλαμβάνει όλες τις υποθέσεις του πινακίου, που κοινοποιείται στους διαδίκους κατά τα οριζόμενα στο Μέρος Β΄ − Υποπαρ. Α.4, Κεφ. Α΄, άρθρο 2 “Μεταβατικές διατάξεις” του Ν. 4336/2015. 4. Οι υποθέσεις που εκδικάζονται σύμφωνα με το Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4336/2015, προσδιορίζονται, σύμφωνα με την οργάνωση του κάθε δικαστηρίου και ιδίως σε ειδικά τμήματα ή σε ειδικά πινάκια εκδικάσεως υποθέσεων. 

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου