Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διοικητική Δίκη

Η Ένωση Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆) διοργανώνει και αυτή την χρονιά σε συνεργασία µε τον ∆ΣΑ Επιστηµονικές Εκδηλώσεις - Σεµινάρια ∆ηµοσίου και Ευρωπαϊκού ∆ικαίου µε τίτλο "Το (Ευρωπαϊκό) Δημόσιο Δίκαιο στην Πράξη" που θα λαµβάνουν χώρα την περίοδο Οκτωβρίου - ∆εκεµβρίου 2015 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδηµίας 60, 1ος όροφος), συγκεκριµένες Τετάρτες απόγευµα 6-8 µ.µ. Οι επιστηµονικές εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν τις Τετάρτες 7, 14, 21 Οκτωβρίου, 11, 25 Νοεµβρίου και 9 ∆εκεµβρίου 2015. Η είσοδος είναι
ελεύθερη. ∆ηλώσεις συµµετοχής στις επιστηµονικές εκδηλώσεις γίνονται και ηλεκτρονικά από 1.10.2015 στο enwsiellinwndimosiologwn@gmail.com. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συµµετοχής σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον τα 4 από τα 6 σεµινάρια Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου 2015. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015, 18:00 - 20:00: «Ευρω̟παϊκό ∆ίκαιο και ∆ιοικητική ∆ίκη» Οµιλητές: Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ: «Ο διάλογος ΣτΕ και ∆ΕΕ», Ευγενία Πρεβεδούρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ: «Νοµολογιακές διευκρινίσεις ως προς τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης προδικαστικής απόφασης (µε αφορµή τις αποφάσεις του ∆ΕΕ C-62/14, Gauweiler, και C-5/14 Kernkraftwerke Lippe – Ems GmbH). Συντονιστής: ∆ρ. Βασίλης Γ. Τζέµος, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου