Μία θέση νομικού για την αξιολόγηση διδακτορικών στις Νομικές, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 431/31-08-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της Πράξης «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:
Εξωτερική αξιολόγηση Διδακτορικών Διατριβών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 31/10/2015, με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Ένα (1) άτομο για την αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών στην θεματική ενότητα «Νομικές, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» Στο πλαίσιο της/του ανωτέρω σύμβασης/συμφωνητικού ανατίθεται η εκτέλεση έργου με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Μέγιστη αμοιβή αναδόχου έως 1.500,00 € Μέγιστη ∆ιάρκεια σύµβασης/συμφωνητικού: 1 μήνας. Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 01/10/2015. Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: Απαραίτητα προσόντα: 1. Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις: · Πτυχίο Α.Ε.Ι. · Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (συναφής με την θεματική ενότητα που προαναφέρθηκε). 2. Επαγγελματική δραστηριότητα-εμπειρία: · Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. · Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. 3. Δημοσιεύσεις συναφείς με το αντικείμενο της θεματικής ενότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο, μέχρι την 18/09/2015 (κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες από την επομένη της ανάρτησης). Δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος εδώ

Σχόλια