Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Μία θέση νομικού για την αξιολόγηση διδακτορικών στις Νομικές, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 431/31-08-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της Πράξης «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:
Εξωτερική αξιολόγηση Διδακτορικών Διατριβών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 31/10/2015, με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Ένα (1) άτομο για την αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών στην θεματική ενότητα «Νομικές, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» Στο πλαίσιο της/του ανωτέρω σύμβασης/συμφωνητικού ανατίθεται η εκτέλεση έργου με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Μέγιστη αμοιβή αναδόχου έως 1.500,00 € Μέγιστη ∆ιάρκεια σύµβασης/συμφωνητικού: 1 μήνας. Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 01/10/2015. Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: Απαραίτητα προσόντα: 1. Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις: · Πτυχίο Α.Ε.Ι. · Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (συναφής με την θεματική ενότητα που προαναφέρθηκε). 2. Επαγγελματική δραστηριότητα-εμπειρία: · Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. · Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. 3. Δημοσιεύσεις συναφείς με το αντικείμενο της θεματικής ενότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο, μέχρι την 18/09/2015 (κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες από την επομένη της ανάρτησης). Δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...