Παρατείνεται η αναστολή πράξεων εκτέλεσης και καταβολής δικαστικών παραβόλων έως 31 Οκτωβρίου 2015

Παρατείνεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση έως τις 31 Οκτωβρίου 2015 η ισχύς της υπ’ αριθμ. 49214/21−7−2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525), η οποία έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 με την υπ’ αριθμ. 57384/31−8−2015 όμοια (Β΄ 1867). Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από 1 Οκτωβρίου 2015. Η παράταση αποφασίστηκε, όπως αναφέρεται, λόγω του γεγονότος ότι διατηρούνται σε ισχύ οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και ως εκ τούτου παραμένει εξαιρετικά δυσχερής η καταβολή χρηματικών ποσών για την εκπλήρωση υποχρεώσεων απέναντι στο δημόσιο και σε ιδιώτες. Δείτε την ΚΥΑ 70905/2015 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ 

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου