Δημοψήφισμα 2015: Έγκυρα τα ψηφοδέλτια στα οποία ο σταυρός έχει τεθεί εκτός του τετραγώνου παραπλεύρως της απάντησης (εγκύκλιος Υπ.Εσωτ.)

Με εγκύκλιο του (22569/2-7-2015) το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος στο δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 2015. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, βάσει του άρθρου 15 παρ. 5 του ν. 4023/2011 (Α΄ 220), ο ψηφοφόρος εκφράζει την προτίµησή του επί του τιθέµενου µε το δηµοψήφισµα ερωτήµατος «θέτοντας, παραπλεύρως της απάντησης που προκρίνει, σταυρό». ∆υνάµει της διάταξης αυτής, στην ως άνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι «ο εκλογέας θέτει σταυρό παραπλεύρως της απάντησης που προκρίνει, µε µελάνι µαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης». Προκειµένου να αποφευχθεί η υπερβολικά αυστηρή και άσχετη προς τον προστατευτικό σκοπό της διάταξης των άρθρων 72 επ.
του Π.∆. 26/2012, αναλογικώς εφαρµοζόµενων στην περίπτωση του δηµοψηφίσµατος, επισηµαίνεται ότι, η τοποθέτηση του σταυρού εκ µέρους του εκλογέα είτε εντός του τετραγώνου που βρίσκεται κάτω από κάθε απάντηση είτε παραπλεύρως του κειµένου της κάθε απάντησης, δεξιά ή αριστερά αυτής, δεν θίγει την εγκυρότητα του ψηφοδελτίου. Δείτε την εγκύκλιο εδώ
[legalnews24.gr]

Σχόλια