Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Πρόσληψη ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο δήμο Καλαμαριάς

Αριθμ. Απόφασης 247/2015 - Πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής. To ΔΣ Δήμου Καλαμαριάς αποφασίζει την πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες για νομική υποστήριξη των αιρετών οργάνων, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου. Η πρόσληψη του ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα των Δικηγόρων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις όμοιες των άρθρων 18 του Ν. 1868/89 (ΦΕΚ 230 Α΄) και 2 του Ν.2993/02 (ΦΕΚ 58 Α΄). Δείτε την απόφαση εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...