Πρόσληψη ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο δήμο Καλαμαριάς

Αριθμ. Απόφασης 247/2015 - Πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής. To ΔΣ Δήμου Καλαμαριάς αποφασίζει την πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες για νομική υποστήριξη των αιρετών οργάνων, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου. Η πρόσληψη του ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα των Δικηγόρων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις όμοιες των άρθρων 18 του Ν. 1868/89 (ΦΕΚ 230 Α΄) και 2 του Ν.2993/02 (ΦΕΚ 58 Α΄). Δείτε την απόφαση εδώ 

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου