Θέση Νομικού Συμβούλου στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ως Φορέας υλοποίησης του Προγράμματος GR06 με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων του ασύλου και της μετανάστευσης» ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για τη νομική υποστήριξη του Προγράμματος (Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης του Φορέα Υλοποίησης κατά διάρκεια υλοποίησης των Προκαθορισμένων Πράξεων 1 & 3 της Υ.Π.Υ.Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: 19.500,00 άνευ Φ.Π.Α. 23% έως ή 23.985,00€ με Φ.Π.Α.23%). Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Υ.Π.Υ.) είναι αυτοτελής υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Αποστολή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής είναι η αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στην χώρα, σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους, με την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής συστάθηκε με το Ν. 3907/2011. Η οργάνωση και η λειτουργία της καθορίζεται με το Π.Δ. 102/2012. Το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού του  GR 06 για την Υ.Π.Υ.  για την Πράξη 1 ανέρχεται στο ποσό των 7.230.865€ και για την Πράξη 3 ανέρχεται στο ποσό των 1.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009 – 2014. Xρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 13/3/2015, 11.00. Αναλυτική διακήρυξη εδώ

Σχόλια