Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Νέος Κώδικας Πρόσβασης σε Δημόσια Έγγραφα και Στοιχεία (ΠΔ 28/2015)

Με το Προεδρικό Διάταγμα 28/2015 (ΦΕΚ Α' 34/23-03-2015) κωδικοποιούνται σε ένα ενιαίο κείμενο όλες οι σχετικές διατάξεις για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Ειδικότερα γίνεται κωδικοποίηση μεταξύ άλλων των άρθρων 42 έως και 45 του Ν. 1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις (Α΄ 69), των άρθρων 2 έως και 5, 7 και 11 έως και 13 του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
(Α΄ 50), του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως η παρ. 3 συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2880/2001 (Α΄ 9) και η παρ. 6 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3230/2004 (Α΄ 44),  των άρθρων 1 και 14 του Ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α΄ 287),  των άρθρων 9 και 25 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138), του άρθρου 7 της ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23.04.2012 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (Β΄ 1317) κ.α. Δείτε το Προεδρικό Διάταγμα και το νέο Κώδικα Πρόσβασης σε Δημόσια Έγγραφα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...