Προκήρυξη Διαγωνισμού Ειρηνοδικών στις 19 Μαρτίου 2015

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκηρύσσει Διαγωνισμό για την πρόσληψη πενήντα τεσσάρων (54) δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως, που θα διενεργηθεί στην Αθήνα στο κατάστημα του Αρείου Πάγου, στις 19 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00. Δεκτοί στο διαγωνισμό αυτό γίνονται όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζονται από τα άρθρα 34-38 και 77Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1968/1991 (Α΄ 150) και, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε με το άρθρο 99, παράγραφος 2 του ν. 4055/2012 (Α΄51), ως προς δε την ηλικία, όσοι έχουν συμπληρώσει το 25ο  και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση στα εξής μαθήματα: α) αστικό δίκαιο, β) εμπορικό δίκαιο, γ) πολιτική δικονομία, δ) ποινικό δίκαιο, ε) ποινική δικονομία και στ) στοιχεία ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου.
Για τους επιτυχόντες θα καταρτιστεί πίνακας κατά σειρά επιτυχίας, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73, παρ. 3 του Ν.Δ/τος 962/1971 (Α΄ 183). Από τους επιτυχόντες δε αυτούς θα διορίζονται κατά τη σειρά αναγραφής τους στον πίνακα αυτόν και θα τοποθετούνται στις κενές ή κενούμενες κατά τη διάρκεια της ισχύος του πίνακα θέσεις Ειρηνοδικών με προεδρικό διάταγμα, εφόσον εξασφαλισθούν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις. Δείτε την προκήρυξη εδώ  και νεότερη τροποποίηση της εδώ

Σχόλια