Επιτροπή Αξιολόγησης υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων (υπουργική απόφαση)

Υπουργική Απόφαση 80423/ΦΕΚ Β 2923/30.10.2014 - Επιτροπή Αξιολόγησης υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων. Άρθρο 1 - 1. Πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συμβαλλομένου κράτους της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των κρατών αυτών και επιθυμούν να εγγραφούν ως ασκούμενοι δικηγόροι, οφείλουν να καταθέσουν, σε εύλογο χρόνο από τη λήψη του πτυχίου τους, σχετική αίτηση στον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου επιθυμούν να ασκηθούν. 2. Οι υποψήφιοι, με την αίτησή τους, συνυποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και κατάσταση των μαθημάτων τα οποία έχουν διδαχθεί κατά την διάρκεια των σπουδών τους καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει η εμπειρία τους σε εργασίες νομικής φύσεως, καθώς και στοιχεία σχετικά με την εν γένει νομική τους εκπαίδευση.

3. Η αίτηση διαβιβάζεται αμελλητί από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο αυτή έχει υποβληθεί, προς την κατά το άρθρο 15 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, Α' 208) Επιτροπή Αξιολόγησης.
Άρθρο 2
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εδρεύει στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ως Γραμματέας της ορίζεται υπάλληλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
 2. Για την υποστήριξη του έργου της η Επιτροπή μπορεί να ορίσει τρεις δικηγόρους που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 95 του Κώδικα Δικηγόρων, με σκοπό να ελέγχουν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων και να συντάσσουν για καθέναν από αυτούς αναλυτική έκθεση.
 3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, τακτικά μεν τέσσερις φορές ετησίως, κατά τους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο, εκτάκτως δε όποτε παραστεί ανάγκη. Στην πρόσκληση επισυνάπτεται ημερήσια διάταξη στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι αιτήσεις που θα εξετασθούν. Ειδικώς η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της αποφάσεως συγκροτήσεως.
4. Αν ο υποψήφιος επιθυμεί να εγγραφεί σε Σύλλογο ο Πρόεδρος του οποίου μετέχει στην Επιτροπή ως μόνιμο μέλος, τότε με πράξη του Προέδρου του Συλλόγου αυτού ορίζεται, σύμφωνα με το εδάφιο ε' της παραγράφου 1Α του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων, ως πέμπτο μέλος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του εν λόγω Συλλόγου. Η πράξη αυτή αναρτάται δεκαπέντε ημέρες πριν τη συνεδρίαση στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 (Α'45).
 Άρθρο 3
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διερευνά αν τα εν γένει προσόντα του υποψηφίου είναι αντίστοιχα προς εκείνα που απαιτούνται κατά τον Κώδικα Δικηγόρων για την εγγραφή πτυχιούχου νομικής ως ασκουμένου.
Προς τούτο συνεκτιμώνται, ιδίως, οι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου, τα μαθήματα που έχει διδαχθεί, η διάρκεια των σπουδών του, η εμπειρία του σε νομικές εργασίες, η ενδεχόμενη αναγνώριση του τίτλου σπουδών του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και η βεβαιωμένη με σχετικό αποδεικτικό συμμετοχή του σε επιμορφωτικά σεμινάρια. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών εννόμων τάξεων.
2. Εάν κριθεί ότι ο υποψήφιος πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, εγγράφεται ως ασκούμενος στον Δικηγορικό Σύλλογο όπου επιθυμεί, αναδρομικά από την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεώς του. Αν κριθεί ότι ο υποψήφιος δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, η Επιτροπή παραπέμπει, με αιτιολογημένη απόφασή της, τον φάκελο στην Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του Κώδικα Δικηγόρων. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή οφείλει να αποφανθεί εντός δύο μηνών από τη συνεδρίασή της.
 Άρθρο 4
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων, εξετάζει, με βάση την διαδικασία των προηγουμένων άρθρων, τις αιτήσεις όσων έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και επιθυμούν να ασκηθούν στην Ελλάδα.
Άρθρο 5
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου