Αστική ευθύνη του Δημοσίου- Προσωρινή προστασία- Αλλοδαποί (νομολογία)

Αστική ευθύνη Ελληνικού Δημοσίου – Αποζημίωση από μη συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση
Με την 3380/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 8ο Μονομελές) έγινε εν μέρει δεκτή αγωγή των εναγόντων και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του εναγομένου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας» να καταβάλει σε έκαστο εξ αυτών ως κληρονόμων του θανόντος πατρός τους, το συνολικό ποσό των 9.060,00 ευρώ ,  ως αποζημίωση αφενός για την περιουσιακή ζημία (7.560,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στην αξία της εν λόγω οικίας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 30.240,00 ευρώ, κατά το ¼ της κληρονομικής μερίδας εκάστου) και αφετέρου για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης (1.500,00 ευρώ), την οποία αυτοί υπέστησαν εξαιτίας της παράνομης μη συμμόρφωσης του εναγόμενου Οργανισμού με τις δικαστικές αποφάσεις και της μη παραχώρησης στους ενάγοντες της οικίας που κληρώθηκε στον αποβιώσαντα πατέρα τους. 
Κρίθηκε ότι, οι παραλείψεις των οργάνων του εναγομένου να συμμορφωθούν προς το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων που αναγνώριζαν τον θανόντα πατέρα τους δικαιούχο της εργατικής κατοικίας που του κληρώθηκε και να χορηγήσουν στους ενάγοντες την επίμαχη οικία προκάλεσαν σε αυτούς ζημία, δεδομένου ότι τους στέρησαν τα οφέλη από τη χρήση της, προκάλεσαν όμως και μείωση της προσωπικότητάς τους, καθόσον η συμπεριφορά αυτή εκ μέρους δημοσίων οργάνων καταδεικνύει αδιαφορία, έλλειψη σεβασμού, πλήττει την αξιοπρέπεια τους, ενέχει στοιχεία απαξίας και μειώνει το κύρος τους, επιπλέον δε, στερεί από αυτούς την ηθική ικανοποίηση και χαρά να απολαύσουν περιουσιακά δικαιώματα που δικαιούνται βάσει δικαστικής απόφασης.  
Προσωρινή Προστασία – Προσωρινή Ρύθμιση Κατάστασης – Θεώρηση Βιβλιαρίου Ασθενείας
Με τη 1246/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 9ο Τριμελές σε Συμβούλιο) έγινε δεκτή αίτηση του αιτούντος και υποχρεώθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών» (Ο.Α.Ε.Ε.) να προβεί στην προσωρινή θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας του αιτούντος για την κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περιθάλψεως, ειδικώς, προκειμένου ο αιτών να λάβει, στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος υγείας, τις παροχές σε είδος που είναι αναγκαίες για τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας των κάτω άκρων του, με τον όρο όμως ότι η χειρουργική επέμβαση ή οι τυχόν άλλες αναγκαίες και συναφείς με την ανωτέρω πάθηση ιατρικές πράξεις θα διενεργηθούν εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία θεωρήσεως του βιβλιαρίου ασθενείας.  Στην κρίση αυτή της συνέχισης της ασφαλιστικής κάλυψης του αιτούντος χωρίς προηγούμενη τακτοποίηση των οφειλών του έναντι του ασφαλιστικού Οργανισμού κατέληξε το Δικαστήριο σταθμίζοντας αφενός, την οικονομική κατάσταση του αιτούντος, τη σοβαρότητα των παθήσεών του   και την κατά ιατρική πρόβλεψη αντιμετώπισή τους χειρουργικώς και αφετέρου, το δημόσιο συμφέρον που έγκειται στην ανάγκη διασφαλίσεως της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως.   
Αλλοδαποί – Διαδικασία Αντιρρήσεων
Με την 2255/2014 απόφαση Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έγιναν δεκτές αντιρρήσεις, διατάχθηκε η άρση της κράτησης αλλοδαπού αλλά και το περιοριστικό μέτρο της υποχρεωτικής διαμονής του στο χώρο που ήδη κρατείται (ΚΚΦΑ Αμυγδαλέζας), με τους όρους όμως: α) της υποχρεωτικής εμφάνισης αυτού δύο φορές την εβδομάδα, τις ημέρες που θα καθορίσει η Διεύθυνση  Αλλοδαπών Αττικής, στο Αστυνομικό Τμήμα του δηλωθέντος τόπου διαμονής του και β) της προσωπικής μέριμνας του ιδίου για την απόκτηση των ταξιδιωτικών του εγγράφων.  Κρίθηκε ότι, το περιοριστικό μέτρο που επιβλήθηκε στον αντιλέγοντα της «υποχρεωτικής διαμονής στο χώρο που ήδη κρατείται (ΚΚΦΑ) ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο απαιτηθεί», αποτελεί ουσιαστικά συνέχιση της ήδη επί 18 μήνες κρατήσεώς του, αφού δεν προκύπτει ότι αυτός απολύθηκε αλλά αντίθετα υποχρεώθηκε να συνεχίσει τη διαμονή του στον ίδιο τόπο (ΚΚΦΑ Αμυγδαλέζας) με τις ίδιες συνθήκες, όπως όταν ήταν κρατούμενος (δηλαδή έγκλειστος, χωρίς τη δυνατότητα απομάκρυνσης όπως π.χ. με τη δυνατότητα εξόδου κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά με υποχρέωση διανυκτέρευσης στο Κέντρο).  Συνεπώς, το μέτρο αυτό με τους όρους που επιβλήθηκε δεν είναι λιγότερο επαχθές σε σχέση με την κράτησή του, άρα δεν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του ν. 3907/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄7) και πρέπει να αρθεί.  Κρίθηκε τέλος, ότι, ο αντιλέγων δεν είναι ύποπτος φυγής και ότι υφίσταται γνωστή διεύθυνση στην οποία μπορεί να ανευρεθεί για την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής. (dprotodikeio-ath.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου