Θέση Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Δ της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Γενική Διεύθυνση Δ (ΓΔ Δ) της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου είναι αρμόδια για την πολιτική στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Συνίσταται από δύο διευθύνσεις. Η Διεύθυνση Δ 2 είναι αφιερωμένη σε θέματα «Δικαιοσύνης». Η Διεύθυνση αποτελείται από τρεις μονάδες και είναι υπεύθυνη για τους ακόλουθους τομείς: «Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις και σε θέματα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice)» (Μονάδα 1), «Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις» (Μονάδα 2), «Θεμελιώδη δικαιώματα, προστασία των δεδομένων και πολιτικές σχετικά με τα ναρκωτικά» (Μονάδα 3).
Αναζητούμε ένα στέλεχος με επιβεβαιωμένη πρόσφατη επαγγελματική πείρα στους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης. Θα διοικείτε και θα παρέχετε κίνητρα σε μια ομάδα αποτελούμενη από 33 υπαλλήλους, σε ένα νομικά σύνθετο πεδίο πολιτικής. Στον τομέα της αρμοδιότητάς σας, θα πρέπει επίσης να παρέχετε επαγγελματικές συμβουλές σε ανώτατο επίπεδο – ως προς θέματα ουσίας και διαδικαστικά θέματα – στην Προεδρία και το Συμβούλιο, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο Γενικό Διευθυντή σας. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργήσετε καλές σχέσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να συνεργάζεσθε στενά με τις εσωτερικές υπηρεσίες της ΓΓΣ αλλά και εξωτερικούς ενδιαφερομένους (υπουργεία, υπηρεσίες και μόνιμες αντιπροσωπίες των κρατών μελών, τρίτα κράτη και Συμβούλιο της Ευρώπης). Θα ασχολείσθε με εξαιρετικά ευαίσθητους και πολιτικά αμφιλεγόμενους φακέλους, όπου τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων διίστανται και, ως εκ τούτου, οι καλές διαπροσωπικές δεξιότητες καθώς και η ικανότητα διαπραγμάτευσης και επίτευξης συμβιβασμών θα αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία για την εκπλήρωση του ρόλου σας.
Οι υποψήφιοι πρέπει
-να έχουν εκπαίδευση που να αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με πτυχίο όταν η κανονική διάρκεια των σπουδών αυτών είναι τουλάχιστον τέσσερα έτη, ή εκπαίδευση που να αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με πτυχίο και κατάλληλη πείρα τουλάχιστον ενός έτους όταν η κανονική διάρκεια των σπουδών αυτών είναι τουλάχιστον τρία έτη,
-να διαθέτουν επαγγελματική πείρα σχετική με τη φύση των εκτελεστέων καθηκόντων διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, από τα οποία τουλάχιστον πέντε έτη ως επικεφαλής διοικητικής ενότητας, και να έχουν πράγματι ασκήσει διοικητικά και οργανωτικά καθήκοντα.
Η κατοχή πτυχίου νομικής ή/και η επιβεβαιωμένη πρόσφατη επαγγελματική πείρα σε νομικά θέματα αποτελούν πλεονέκτημα για τη θέση
Επαγγελματικές ικανότητες
- Aγγλικά
- Γαλλικά
- Συνήθη προϊόντα ΤΠ
Γνώση του ποινικού δικαίου και/ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Γνώση των γενικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα που καλύπτεται από τη Γενική Διεύθυνση ή την οικεία Διεύθυνση

Καλή γνώση της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις
  
Ικανότητα διακριτικού χειρισμού πληροφοριών

Ικανότητα προσδιορισμού λύσεων και υποβολής σχετικών προτάσεων
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου 2014.
Οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν το αργότερο την ημέρα λήξης της προθεσμίας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνσηservice.recrutement.consad104@consilium.europa.eu
Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου