Πρόσφατοι νόμοι που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ

To τελευταίο διάστημα δημοσιεύθηκαν οι εξής νόμοι:
Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α 118 15.5.2014) -Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.
Ν. 4263/2014 (ΦΕΚ Α' 117/14/05/2014)- Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018
Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α 114/10-5-2014)- Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
N. 4261/2014 (ΦΕΚ Α 107 5.5.2014)- Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.


Σχόλια