Πρόσφατη νομολογία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Αστική Ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. – Νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου» : Με τη 10953/2013 απόφαση του Δ.Π.Α. (τμήμα 28ο Τριμελές) έγινε εν μέρει δεκτή αγωγή και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει στην κόρη, στη μητέρα, στον πατέρα και στην αδελφή της θανούσης εύλογη χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης που αυτοί υπέστησαν από το θάνατο, συνεπεία κρίσεως βρογχικού άσθματος της μητέρας, κόρης και αδελφής τους αντιστοίχως και ο οποίος οφείλεται σε πλημμέλειες των ιατρών – οργάνων του εναγομένου κατά τη νοσηλεία της σε αυτό.  Επιδίκαση αποζημίωσης στην ανήλικη κόρη της θανούσας για την αποκατάσταση της ζημίας που αυτή υπέστη από την στέρηση της διατροφής και των υπηρεσιών που θα της παρείχε η θανούσα μητέρα της, συνιστάμενες στην κάλυψη των δαπανών διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, ψυχαγωγίας, στέγασης, φωτισμού, θέρμανσης, καθαριότητας, οικίας, φύλαξης, εκμάθησης ξένης γλώσσας, αθλητισμού και φροντιστηριακών μαθημάτων μέχρι την ενηλικίωση αυτής.  Επιδίκαση εξόδων κηδείας
Σύνταξη αναπηρίας. : Με τη 10848/2013 απόφαση του Δ.Π.Α. (τμήμα 4ο Τριμελές) απορρίφθηκε προσφυγή της προσφεύγουσας κατά αποφάσεως του κατ’ άρθρο 40 του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών Οργάνου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).  Κρίθηκε ότι η προσφεύγουσα δε δικαιούταν συντάξεως λόγω αναπηρίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το π.δ. 334/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄154) αλλά και ο υπ’ αριθ. 1408/1971 Κανονισμός της ΕΟΚ, δεδομένου ότι, αυτή δεν είχε συμπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης σε εθνικό ή, όπως εν προκειμένω, σε κοινοτικό ασφαλιστικό φορέα, πριν από το χρόνο που κατέστη ανάπηρη.
Αστική ευθύνη Δημοσίου : Με τη 10956/2013 απόφαση του Δ.Π.Α. (τμήμα 28ο Τριμελές) έγινε εν μέρει δεκτή αγωγή και υποχρεώθηκε το εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα, Λειτουργό της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, το ποσό των 10.000 ευρώ, ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που αυτός υπέστη και η οποία -όπως κατέδειξε η διαταχθείσα από το Δικαστήριο πραγματογνωμοσύνη- συνδέεται αιτιωδώς με την πλημμελή διενέργεια χειρουργικής επεμβάσεως από όργανα του εναγομένου, στην οποία αυτός υπεβλήθη στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, για την αντιμετώπιση της νόσου Dupuytren ΔΕ παλαμιαίας χώρας από την οποία έπασχε.  Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 129 παρ. 3 του Κ.Δ.Δ. καταλογίστηκε σε βάρος του εναγομένου και υπέρ του ενάγοντος επιπλέον χρηματική ποινή ύψους 200 ευρώ, λόγω μη δικαιολογημένης παράλειψης διαβίβασης του διοικητικού φακέλου της υπό κρίση υπόθεσης στο Δικαστήριο.
Κ.Ε.Δ.Ε. Ατομική ειδοποίηση - Ταμειακή βεβαίωση : Με την 11270/2013 απόφαση του Δ.Π.Α. (τμήμα 29ο Μονομελές) έγινε δεκτή ανακοπή κατά πράξεως ατομικής ειδοποίησης, περιέχουσας ταμειακές βεβαιώσεις του Διευθυντή του Γ΄ Ταμείου Είσπραξης Εσόδων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  Κρίθηκε ότι, μη νομίμως επισπεύδεται σε βάρος της ανακόπτουσας αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη από αυτήν, ως μέλους του ΔΣ ανώνυμης εταιρείας, οφειλόμενων προς το ΙΚΑ ασφαλιστικών εισφορών, δεδομένου ότι  η ανακόπτουσα ουδέποτε είχε κάποια από τις αναφερόμενες στο άρθρο 115 του νόμου 2238/1994, σε συνδυασμό με το άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 2676/1999  ιδιότητες του διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντή ή διαχειριστή της εν λόγω Α.Ε. κατά το χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση καταβολής των εισφορών προς το Ι.Κ.Α. αλλά ούτε και μεταγενέστερα,  μετείχε δε για ορισμένο μόνο χρονικό διάστημα στο Δ.Σ. της πρωτοφειλέτιδας εταιρείας με την ιδιότητα του απλού μέλους του ΔΣ αυτής και, πάντως, πριν τον χρόνο έναρξης (05.01.1999) της ισχύος  του ν. 2676/1999 με τον οποίο θεσπίσθηκε η   σχετική ευθύνη των εν λόγω προσώπων.  
Απόρριψη αιτήσεως περί εντάξεως στο πρόγραμμα επιχορηγήσεως νέων ελευθέρων επαγγελματιών : Με τη 10560/2013 απόφαση του Δ.Π.Α. (τμήμα 22ο Μονομελές) απορρίφθηκε προσφυγή κατά αποφάσεως του Προϊσταμένου του Ο.Α.Ε.Δ Νέας Ιωνίας, με την οποία δεν έγινε δεκτή αίτηση του προσφεύγοντος περί εντάξεως του στο πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών της υπ’ αριθ.   30474/2006 αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β΄ 882/11.7.2006 –  ΄Εγκριση προγράμματος επιχορήγησης εννέα χιλιάδων (9.000) νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε) ηλικίας 18-64 ετών ανέργων με διακριτικό τίτλο "Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες έτους 2006").   Κρίθηκε ότι  ουσιαστική προϋπόθεση, σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση για την ένταξη   νέου ελεύθερου επαγγελματία στο παραπάνω πρόγραμμα, είναι η  ιδιότητά του ως ανέργου και η κατοχή από αυτόν δελτίου ανεργίας σε ισχύ, κατά το χρόνο έναρξης στη ΔΟΥ της νέας του δραστηριότητας. (πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών - www.dprotodikeio-ath.gr)


Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου