Θέση Νομικού Συμβούλου στο ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΘΕΑ συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη Επιχειρείν για την υλοποίηση της Πράξης «Δράσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ατόμων με προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η πράξη υλοποιείται από 1/12/2012 έως 31/05/2014.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης το ΚΕΘΕΑ προσκαλεί Νομικό Σύμβουλο με στόχο την νομική υποστήριξη απεξαρτημένων ατόμων στο πλαίσιο της Δράσης 10: Ανάπτυξη Business Plans - Συμβουλευτική Υποστήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων κατά το 3μηνο λειτουργίας (κωδικός θέσης ΕΞΝΟΜ):
Ο Νομικός Σύμβουλος θα αναλάβει:
Την παροχή εξειδικευμένης νομικής συμβουλευτικής υποστήριξης νέων επιχειρηματιών κατά τους πρώτους 3 μήνες λειτουργίας κοινωνικών και ατομικών επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης.
Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Νομικής
• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 7 έτη σε νομική υποστήριξη επιχειρήσεων ή οργανισμών
Πρόσθετα αξιολογούμενα προσόντα :
• Υπερκάλυψη των απαιτούμενων προσόντων
• Μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία
• Ενεργή εμπλοκή με ενέργειες και δράσεις που αφορούν την ομάδα στόχο ή ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
Οι εξωτερικοί συνεργάτες θα απασχοληθούν στην Αθήνα και θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο παροχής υπηρεσιών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν συνιστούν εξαρτημένη εργασία και το ΚΕΘΕΑ δεν θα καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές κατά τη διάρκεια της συνεργασίας. Η συνολική αμοιβή για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω ανέρχονται στο ποσό 9.000,00€ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ και οι νόμιμες κρατήσεις).
 Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
• να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας
• να έχουν εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
Θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην διαμόρφωση της γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής :
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με την ένδειξη για την θέση του εξωτερικού συνεργάτη με κωδικό θέσης ΕΞΝΟΜ:
1. Μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων – ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 116 36 Μετς, Αθήνα ή
2. Με FAX στο 210-9241 986 ή
3. Ιδιοχείρως στην παραπάνω διεύθυνση εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30-16.00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών σημειωμάτων (ή σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013
Για περισσότερες πληροφορίες:
• Στα τηλέφωνα 210 92 41 993-9, Δευτέρα – Παρασκευή από 8.30 π.μ. – 16.30 μ.μ.
Τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από αρμόδια επιτροπή του ΚΕΘΕΑ.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
Όσοι εκ των υποψηφίων επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:
• Επικυρωμένη φωτοτυπία των δυο όψεων της Αστυνομική Ταυτότητας
• Επικυρωμένη φωτοτυπία των τίτλων σπουδών
• Κατάλληλα αποδεικτικά για την τεκμηρίωση της γενικής και ειδικής εμπειρίας κατά περίπτωση (βεβαιώσεις, αντίγραφα συμβάσεων έργου, υπεύθυνες δηλώσεις κα)
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών οι επιλεχθέντες θα αντικατασταθούν από τους επιλαχόντες όπως αυτοί θα ορίζονται στη σειρά κατάταξης την οποία θα ορίσει η επιτροπή επιλογής.
Κατάταξη υποψήφιων:
Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας η απαιτούμενη κάλυψη εκ μέρους των υποψηφίων των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων, η εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας, η εμπειρία σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ειδικότερα τον πληθυσμό-στόχο καθώς και η ανταπόκριση του υποψηφίου στις απαιτήσεις της προσωπικής συνέντευξης.


Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr