Πρόσφατη νομολογία διοικητικής δικαιοσύνης

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 
-Αστική ευθύνη Δημοσίου.Πτώση στρατιωτικού ελικοπτέρου τύπου Απάτσι: Με την 6047/2013 απόφαση του Δ.Π.Α.(τμήμα 28) κρίθηκε ότι η παράλειψη των αρμόδιων οργάνων του ΓΕΣ να συνεκτιμήσουν την ειδικότερη μορφολογία και τις εν γένει συνθήκες που επικρατούσαν στο έδαφος, επιβάλλοντας τον όρο της πτήσης σε ιδιαίτερα χαμηλό ύψος  έως 200 ποδών συνέβαλε αιτιοκρατικά στο επελθόν αποτέλεσμα,η δε συμβολή αυτή δεν εξουδετερώθηκε από τη συμπεριφορά του κυβερνήτη,η οποία προκλήθηκε ως συνέπεια της εν λόγω παράλειψης και απλώς προώθησε τη ροή των γεγονότων προς το ζημιογόνο αποτέλεσμα,αλλά η πρόσκρουση του ελικοπτέρου σε δέντρο αποδίδεται και οφείλεται αποκλειστικώς στην ιδιαίτερα χαμηλή διεξαγωγή της πτήσης η οποία μόνο αυτή συνέτεινε στο τελικό αποτέλεσμα. 
-Προσωρινή δικαστική προστασία.Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής.
Με τη 2596/2013 απόφαση του Προέδρου του Δ.Π.Α. (τμήμα 20 σε συμβούλιο) κρίθηκε ότι οι προβαλλόμενοι με την προσφυγή λόγοι περί α)παραβίασης του δικαιώματος των αιτούντων για ακρόαση,πριν την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων και παραβίασης της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας,β)κατάχρησης – υπέρβασης εξουσίας κατά τη λήψη των επίδικων μέτρων και γ)μη νόμιμης λήψης αυτών μετά την έκδοση της προσωρινής διαταγής του Προέδρου του Πρωτοδικείου Αθηνών περί απαγόρευσης της λήψης ή συνέχισης μέτρων ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης από τους πιστωτές και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί σχετικής αίτησης περί χορήγησης προληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 103 του ν.4013/2011,δεν εκτιμώνται ως προδήλως βάσιμοι.
ΣτΕ
Απόφαση 35/2013 της Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
Η ρύθμιση του άρθρου 209Α του ΚΔΔ που προστέθηκε με το άρθρο 38 του ν.3900/2010, η οποία προβλέπει προκειμένου περί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών, ως λόγο αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης, μόνο την πρόδηλη βασιμότητα του ένδικου μέσου, δεν παραβιάζει τα άρθρα 20 παρ.1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 και 13 της ΕΣΔΑ. Όμοια και η ΕΑ ΣΤΕ 36/2013.
Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
Συμμόρφωση της Διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις
Πρακτικό 24/2013 του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης: Υποχρέωση της Διοίκησης να άρει τις συνέπειες πράξης καταλογισμού πολλαπλών τελών και δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, που ακυρώθηκε τελεσιδίκως, τόσο ως προς το νόμιμο εκπρόσωπο ανώνυμης εταιρίας, ο οποίος είχε θεωρηθεί συνυπαίτιος λαθρεμπορίας, όσο και ως προς την ανώνυμη εταιρία, η οποία είχε κηρυχθεί αστικώς συνυπεύθυνη, έστω και αν η προσφυγή της τελευταίας κατά της πράξης καταλογισμού απορρίφθηκε πρωτοδίκως ως εκπρόθεσμη.

 (ιστότοποι Διοικ.Πρωτ.Αθηνών, Διοικ.Εφ.Θεσ/νίκης)

Σχόλια