Πρόσφατες Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

-Αριθ. 105/2013 : 13ης Σεπτεμβρίου 2013: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στις υποθέσεις T-383/11, T-563/11, T-592/11 Makhlouf κατά Συμβουλίου.Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας: Το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει τις προσφυγές δύο Σύρων υπηκόων κατά της εγγραφής τους στον κατάλογο περί δεσμεύσεως κεφαλαίων, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων κατά της Συρίας
-Αριθ. 104/2013 : 12ης Σεπτεμβρίου 2013- Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-347/09 Γερμανία κατά Επιτροπής. Κρατικές ενισχύσεις: Το Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει την απόφαση της Επιτροπής κατά την οποία η εκ χαριστικής αιτίας μεταβίβαση από τη Γερμανία ορισμένων εκτάσεων γης της φυσικής κληρονομιάς της σε οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος συνιστά κρατική ενίσχυση
-Αριθ. 103/2013 : 12ης Σεπτεμβρίου 2013- Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-331/11 Besselink κατά Συμβουλίο. Θεσμικό δίκαιο: Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει εν μέρει την απόφαση του Συμβουλίου με την οποία αρνήθηκε πρόσβαση σε έγγραφο σχετικό με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών
-Αριθ. 102/2013 : 12ης Σεπτεμβρίου 2013- Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-388/11 Crédit Lyonnais. Φορολογία: Εταιρία που έχει την έδρα της εντός κράτους μέλους δεν μπορεί να λάβει υπόψη, για τον υπολογισμό της αναλογίας εκπτώσεως του ΦΠΑ, τον κύκλο εργασιών των υποκαταστημάτων της που είναι εγκατεστημένα στην αλλοδαπή
-Αριθ. 101/2013 : 12ης Σεπτεμβρίου 2013- Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-270/12 Ηνωμένο Βασίλειο κατά Συμβουλίου και Κοινοβουλίου.Οικονομική πολιτική: Ο γενικός εισαγγελέας Jääskinen θεωρεί ότι το άρθρο 28 του κανονισμού για τις ανοικτές πωλήσεις πρέπει να ακυρωθεί
-Αριθ. 99/2013 : 6ης Σεπτεμβρίου 2013 - Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στις υποθέσεις T-35/10, T-493/10, T-4/11, T-5/11, T-7/11, T-12/11, T-13/11, T-24/11, T-434/11, T-42/12, T-181/12, T-57/12, T-110/12 Bank Melli Iran κατά Συμβουλίου.Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας: Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει τις πράξεις του Συμβουλίου με τις οποίες δεσμεύτηκαν κεφάλαια επτά εταιριών και ενός φυσικού προσώπου στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί κατά του Ιράν για να εμποδιστεί η διάδοση των πυρηνικών όπλων. (πηγή: curia.europa.eu)

Σχόλια