Δανεισμός εργαζομένου – Παροχή μη συναφούς με την βασική πρόσθετης απασχόλησης (νομολογία)

ΑΠ 1580/2012: Δανεισμός εργαζομένου – Παροχή μη συναφούς με την βασική πρόσθετης απασχόλησης: «Από το άρθρο 651 ΑΚ που ορίζει ότι "αν δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη συμφωνία ή από τις περιστάσεις, ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελέσει αυτοπροσώπως την υποχρέωσή του και η αξίωση του εργοδότη είναι αμεταβίβαστη", σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 361 και 648 ΑΚ προκύπτει ότι είναι νόμιμη η συμφωνία δυνάμει της οποίας ο εργοδότης, ο οποίος έχει στη διάθεσή του τις υπηρεσίες κάποιου μισθωτού, παραχωρεί με τη συναίνεση του τελευταίου, τις υπηρεσίες αυτού σε άλλον εργοδότη, ολικά ή κατά ένα μέρος, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, γιατί η σχέση αυτή στηρίζεται στη βούληση και των τριών μερών.
Στην περίπτωση αυτή του δανεισμού των υπηρεσιών του μισθωτού, η αρχική σύμβαση εργασίας παραμένει ενεργός και ο αρχικός εργοδότης είναι ο μόνος υπόχρεος να καταβάλλει το μισθό στον εργαζόμενο εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία. Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 652, 653 και 659 Α.Κ. προκύπτει ότι εάν κατά τη διάρκεια της συμβάσεως εργασίας συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, είτε με την αρχική είτε με μεταγενέστερη συμφωνία, η παροχή από το μισθωτό, εντός του νομίμου ωραρίου, πρόσθετης εργασίας διαρκούς φύσεως η οποία, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής δεν είναι συναφής με την συμφωνηθείσα αρχικώς κύρια απασχόλησή του, ούτε περιλαμβάνεται μεταξύ των καθηκόντων του μισθωτού που προβλέπονται από κανόνα δικαίου και κατά τις συνήθεις περιστάσεις, παρέχεται μόνο με μισθό χωρίς συγχρόνως να καθορισθεί και ο πρόσθετος αυτός μισθός ή ο τρόπος προσδιορισμού του και χωρίς να συμφωνηθεί ότι δεν θα καταβληθεί πρόσθετος μισθός, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στον μισθωτό τον συνηθισμένο για τέτοια εργασία μισθό, δηλαδή το μισθό που καταβάλλεται σε άλλους μισθωτούς που παρέχουν την ίδια εργασία, κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Όταν οι περισσότερες εργασίες του εργαζόμενου παρέχονται όχι στον ίδιο αλλά σε διαφορετικούς εργοδότες, τότε δεν υπάρχει μικτή επαγγελματική απασχόληση, αλλά πρόκειται για παροχή δύο αυτοτελών και ανεξάρτητων μεταξύ τους εργατικών σχέσεων του ίδιου εργαζόμενου σε διαφορετικούς εργοδότες, οπότε η λειτουργία και η τύχη της μιας, αφήνει τελείως αδιάφορη την άλλη. Εκτός εάν η παροχή από τον ίδιο εργαζόμενο της δεύτερης απασχόλησης γίνεται στο πλαίσιο σύμβασης δανεισμού των υπηρεσιών του, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί και στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ένα τμήμα της εργασιακής δραστηριότητας του εργαζόμενου παρέχεται σε άλλη επιχείρηση του αυτού εργοδοτικού ομίλου». (Areiospagos.gr)

Σχόλια