Οι αλλαγές στο δικηγορικό επάγγελμα σύμφωνα με το σχέδιο του νέου Κώδικα περί Δικηγόρων

Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το σχέδιο του Νέου Κώδικα περί Δικηγόρων. Ανάμεσα σε αυτές είναι η καθιέρωση πανελλήνιου διαγωνισμού για την απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας, η θέσπιση ενιαίου παραβόλου για τη μετάθεση δικηγόρου από σύλλογο σε σύλλογο, η τροποποίηση διατάξεων περί αμοιβής τόσο για τους άμισθους όσο και για τους έμμισθους δικηγόρους, η καθιέρωση 4ετούς θητείας του προεδρείου του δικηγορικού συλλόγου και άλλες εκτεταμένες αλλαγές. Όσο αφορά τις δικηγορικές αμοιβές το σχέδιο του νέου κώδικα προβλέπει (άρθρο 57):
1.Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό του.
2.Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή ειδικότερες πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες.
3.Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του Κώδικα, με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης και, σε περίπτωση που το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα και δεν ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.
Διαβάστε το σύνολο των άρθρων του σχεδίου του νέου Κώδικα περί Δικηγόρων στην ιστοσελίδα του δικ.συλλόγου Βόλου

Σχόλια