Επίκαιρη Νομολογία του ΣτΕ

ΣτΕ.Ολ 1840/2013: Το επίδομα αλλοδαπής, το οποίο ελάμβαναν, κατά το κρίσιμο εν προκειμένω έτος 2002, μεταξύ άλλων, και οι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, όταν μετέβαιναν στο εξωτερικό με εντολή του για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα ημερών, δεν επιτρέπεται, κατά τα άρθρα 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος, να υπόκειται σε φόρο εισοδήματος γιατί έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα (Αντίθετη μειοψηφία). Βάσιμος αναιρετικός λόγος. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο παρανόμως έκρινε ότι το ως άνω επίδομα αποτελούσε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπέκειτο σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 15%.
ΣτΕ 1326/2013: Αποκλείεται η επιβολή πολλαπλού τέλους λαθρεμπορίας σε νομικό πρόσωπο, το οποίο, σε περίπτωση που ο εκπρόσωπός του διέπραξε λαθρεμπορία, μόνον αλληλεγγύως αστική ευθύνη μπορεί να έχει, χωρίς να απαιτείται δόλος του νομικού προσώπου, αλλ’ αυτό απαλλάσσεται μόνο εάν αποδείξει ότι δεν μπορούσε ούτε γνώση να έχει περί της πιθανότητος τελέσεως της λαθρεμπορίας. Όταν διαπιστώνεται η μη ύπαρξη δόλου του κυρίως υπευθύνου για την τέλεση της λαθρεμπορίας, η τελωνειακή αρχή δεν δύναται να κηρύξει ούτε τον κύριο ή τον παραλήπτη των εμπορευμάτων ως αλληλεγγύως συνυπεύθυνο μετά του κυρίως υπευθύνου. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρ. 97 του Τελωνειακού Κώδικα, που προβλέπει την επιβολή πολλαπλού τέλους κυμαινομένου από το διπλάσιο έως το δεκαπλάσιο των διαφυγόντων φόρων ως κύρωση σε βάρος όλων των ενεχομένων στην τέλεση της τελωνειακής παραβάσεως της λαθρεμπορίας, η οποία επιτρέπει επιμέτρηση της κυρώσεως σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβάσεως και το βαθμό υποτροπής του παραβάτη και που εν προκειμένω εφαρμόσθηκε με επιβολή διπλασίου, ήτοι στο κατώτατο ύψος, πολλαπλού τέλους, δεν αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας. Παραγραφή τελωνειακών παραβάσεων. Οι παραβάσεις που χαρακτηρίζονται ως λαθρεμπορία και επισύρουν την επιβολή πολλαπλού τέλους παραγράφονται σε επτά χρόνια. Η παραγραφή αυτή ισχύει και για τις παραβάσεις που έχουν τελεστεί πριν από την 22.3.1994 εφόσον δεν έχει κατά το χρόνο αυτό συμπληρωθεί η παραγραφή τους. (πηγή: dsa.gr)


Σχόλια