Πρόσφατες Αποφάσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

-Υπάλληλοι Υπουργείου Εξωτερικών. Δίδακτρα φοιτήσεως σε ξενόγλωσσα σχολεία. Με την 5905/2013 απόφαση του Δ.Π.Α (τμήμα 5) κρίθηκε ότι όπως συνάγεται από την περ.ι του άρθρου 162 του ν.3566/1997 ο νομοθέτης ναι μεν θέλησε να ενισχύσει οικονομικά τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών που μετατίθενται στην Κεντρική Υπηρεσία αναγνωρίζοντας το υψηλό κόστος ενός ξενόγλωσσου σχολείου στην Ελλάδα,όμως διατήρησε τις ειδικότερες προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν.2398/1996 για την καταβολή της ένδικης ειδικής δαπάνης στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο χρονικός περιορισμός των τριών ετών που συνδέεται και με ένα εύλογο χρονικό διάστημα παραμονής του υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 95 παρ.5 του ν.3566/1997.
-Διαφορές ΚΕΔΕ . Με την 1124/2013 απόφαση του Δ.Π.Α. (τμήμα υποθέσεων ν.1406 και αναστολών) κρίθηκε ότι η δεκαήμερη προθεσμία άσκησης ανακοπής κατά του προγράμματος πλειστηριασμού πρέπει σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης να θεωρηθεί ότι αφορά εργάσιμες ημέρες,δεδομένου ότι τα όργανα του ΙΚΑ με θετική ενέργειά τους που εκδηλώθηκε με την αναγραφή σχετικής σημείωσης στο σώμα της προσβαλλόμενης πράξης δημιούργησαν στον ανακόπτοντα την εύλογη πεποίθηση ότι η ανακοπή ασκείται εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την επίδοση του προγράμματος. 
-Εκτέλεση κατά του Δημοσίου. Με την 624/2013 απόφαση του Δ.Π.Α. (τμήμα υποθέσεων ν.1406 και αναστολών) κρίθηκε ότι η επιβολή της ένδικης κατάσχεσης η οποία αποτελεί ενάσκηση νόμιμου δικαιώματος της καθής και η οποία έλαβε χώρα μετά την πάροδο της προβλεπόμενης από το άρθρο 926 του ΚΠολΔ τριήμερης προθεσμίας από την επίδοση της οικείας επιταγής προς εκτέλεση δε δύναται να θεωρηθεί καταχρηστική ενόψει και του ότι είχε παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση στο Δημόσιο της απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στην οποία υποχρεούταν να έχει ήδη συμμορφωθεί εκουσίως. (Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών)

Σχόλια