Δύο θέσεις νομικών στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α) προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών που δύναται να ανανεωθούν. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο νομικής, μεταπτυχιακός τίτλος στα Δικαιώματα του Ανθρώπου ή σε συναφές αντίκειμενο, 3ετής εμπειρία στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας κα γνώση χειρισμού υπολογιστών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 28η Ιουνίου 2013. Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Σχόλια