Θέση Νομικού Συνεργάτη στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού, προτίθεται να καλύψει την θέση του νομικού συνεργάτη, με έμμισθη εντολή. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται, στην παρ. 10 του άρθρου άρθρο 20 του ν. 4109/2013 (ΦΕΚ τευχ. Α΄16). Επίσης να έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, εκτός από λόγους υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν μέχρι 30 Απριλίου 2013 στην Υπηρεσία Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού
(Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα, 4ος όροφος, γραφείο πρωτοκόλλου) και ώρες 10.00 – 14.00 σε έντυπη μορφή, τα ακόλουθα:

· Αίτηση (διατίθεται από την Γενική Γραμματεία Συντονισμού).
· Πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
· Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 45 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
· Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της δράσης.
· Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
· Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
· Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 11921/2013 - ΦΕΚ Β΄ 320), όπου θα αναφέρεται ρητά:
1. «α)…Δεν έχω καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 26 του Ν. Δ/τος 3026/1954» ή σε αντίθετη περίπτωση «έχω καταδικασθεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις:….»
2. «β)..έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις» ή «τελώ νόμιμα εκτός στρατεύματος» ή «έχω απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις» (οι άνδρες).
3. «γ)…δεν υπάγομαι σε κάποια από τις περιπτώσεις ασυμβιβάστων που αναφέρονται στα άρθρα 62 και 63 του Ν. Δ/τος 3026/1954».
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι υποψήφιοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2103385341, 2103385364 και ώρες 10.00 έως 14.00. Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Σχόλια