Ικανότητα του παρά πρωτοδίκαις δικηγόρου να υπογράφει και να καταθέτει ένδικα μέσα, τα οποία εκδικάζονται σε ανώτερα δικαστήρια (νομολογία)

ΑΠ 423/2012: Ο παρά πρωτοδίκαις δικηγόρος μπορεί να υπογράφει ένδικα μέσα, τα οποία εκδικάζονται σε ανώτερα δικαστήρια. «(…) Η αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρ. 495§§1  2, 552, 553, 556, 558, 564, 566§1 ΚΠολΔ) και συνεπώς είναι παραδεκτή (άρθρ. 577§1 ΚΠολΔ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς τους λόγους της (άρθρ. 577§3 ΚΠολΔ), αφού ναι μεν η αίτηση αυτή,
που συντάχθηκε και έχει υπογραφεί από τον διορισμένο στον Άρειο Πάγο πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας Σ. Λ., κατατέθηκε στη γραμματεία του Εφετείου Αθηνών από το δικηγόρο Ι. Κ., που είναι διορισμένος μόνο στο Πρωτοδικείο και όχι και στο Εφετείο Αθηνών, όπως αυτό προκύπτει από την υπ` αριθ. 67/2010 βεβαίωση του Εφετείου Αθηνών και την από 19.1.2011 βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, όμως το γεγονός αυτό δεν ασκεί έννομη επιρροή και δεν καθιστά απαράδεκτη την αίτηση αναίρεσης, όπως υποστηρίζουν με τις προτάσεις τους οι αναιρεσίβλητοι, αφού δεν προβλέπεται στο νόμο για την περίπτωση αυτή ακυρότητα (ΑΠ 1358/2009) και αντίθετα χωρίς διάκριση ορίζεται στο άρθρ. 55§2 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) ότι ο διορισμένος σε κατώτερο δικαστήριο δικηγόρος μπορεί να υπογράφει και να καταθέτει δικόγραφα ένδικων μέσων που απευθύνονται σε ανώτερο δικαστήριο». (δημοσίευση: Nomos)

Σχόλια