Λιγότερα δικαιολογητικά απαιτούνται πλέον για το διορισμό των δικηγόρων

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 11921/25.1.2013 (Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 19 του Ν.Δ. 3026/1954 με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986): 1. Καταργείται η υποβολή του αντιγράφου ποινικού μητρώου και του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης, τα οποία απαιτούνται ως δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης διορισμού ως δικηγόρου επιτυχόντος στις σχετικές εξετάσεις.
2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ο τύπος της οποίας ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/ 25−9−2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 1276).

3. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής: «α)...δεν έχω καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 26 του Ν.Δ/τος 3026/1954» ή σε αντίθετη περίπτωση «έχω καταδικασθεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις:. ..» «β)...έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις» ή «τελώ νόμιμα εκτός στρατεύματος» ή «έχω απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωπκές μου υποχρεώσεις» και «γ)... δεν υπάγομαι σε κάποια από τις περιπτώσεις ασυμβιβάστων που αναφέρονται στα άρθρα 62 και 63 του Ν.Δ/τος 3026/1954».
4. Η υπηρεσία στην οποία κατατίθενται οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις, υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου