Δεν είναι δυνατή η σύσταση εταιρίας συμβολαιογράφων από διαφορετικές περιφέρειες (γνωμοδότηση)

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κλήθηκε να γνωμοδοτήσει (αρ.γνωμ.1/2013) σχετικά με το ερώτημα εάν συμβολαιογράφοι με έδρα Αθήνα και Πειραιά αντίστοιχα δύνανται να συστήσουν εταιρεία συμβολαιογράφων. (…) Οι προβλέψεις και οι προϋποθέσεις σύστασης Αστικής εταιρείας συμβολαιογράφων του ΠΔ 283/1993 ισχύουν καθ' ό μέρος εναρμονίζονται και δεν αντιτίθενται προς τις διατάξεις του Ν. 2830/2000. Και τούτο διότι αφενός μεν αν ο νομοθέτης ήθελε να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε Αστική εταιρεία συμβολαιογράφων με έδρα διαφορετική Ειρηνοδικειακή περιφέρεια θα το προέβλεπε, ενώ στην προκειμένη περίπτωση
περιορίζει αυτή την δυνατότητα μόνο σε συμβολαιογράφους της ιδίας Ειρηνοδικειακής περιφέρειας (άρθρο 153 Ν. 2830/2000) και αφ' ετέρου διότι η ερμηνευτική αυτή προσέγγιση θα προκαλούσε και ανισότητα μεταξύ των , συμβολαιογράφων αφού τα μέλη εταιρειών θα μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε περισσότερες Ειρηνοδικειακές περιφέρειες.
Ενόψει των προεκτεθέντων, η γνώμη μας είναι ότι οι διατάξεις του ΠΔ 284/93 ισχύουν μόνο εφ' όσον δεν αντιτίθενται στις προβλέψεις του Ν.283012000 και στα θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτόν (πχ. Προϋποθέσεις σύστασης της εταιρείας, έγκριση καταστατικού, επωνυμία, εισφορές κ.λ.π.) και κατ' επέκταση ότι δεν είναι επιτρεπτή η σύσταση εταιρείας συμβολαιογράφων στην οποία να συμμετέχουν ως εταίροι ένας συμβολαιογράφος. με έδρα το Ειρηνοδικείο Πειραιώς και ένας με έδρα το Ειρηνοδικείο Αθηνών, η οποία εταιρεία θα έχει έδρα την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Σχόλια