Ο νέος νόμος για τα σήματα

Ο πρόσφατος νόμος 4072/2012 με τις διατάξεις των άρθρων 121 – 196, οι οποίες κατήργησαν τον Ν 2239/1994 περί σημάτων και ενσωμάτωσαν στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2004/48/ΕΚ, εισήγαγε στο δίκαιο περί σημάτων καινοτομίες που μεταξύ άλλων αφορούν και στη διαδικασία καταχώρισης του σήματος (άρθρα 134-149). Μερικές από τις πιο σημαντικές αλλαγές του νόμου είναι η υποχρέωση ταυτόχρονης υποβολής της έντυπης δήλωσης του σήματος και σε ηλεκτρονική μορφή, η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως κατάθεσης της δήλωσης σήματος αλλά και η δυνατότητα κατάθεσης της δήλωσης χωρίς την παράσταση δικηγόρου. Ολόκληρο το κείμενο του νέου νόμου περί σημάτων εδώ 

Σχόλια