Παραίτηση από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι κατάσχεσης και εκτέλεσης σε περιουσιακά στοιχεία της χώρας προβλέπει η νέα δανειακή σύμβαση

Η νέα τροποποιητική σύμβαση ή αλλιώς το νέο μνημόνιο που έγινε νόμος του κράτους  περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και συγκεκριμένες διατάξεις σε περίπτωση που η χώρα δεν εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Το άρθρο 4 του Παραρτήματος που δημοσιεύθηκε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου στις 12.12.2012 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και πέρασε μάλλον απαρατήρητο προβλέπει μεταξύ άλλων και τα εξής:
-Η παρούσα σύμβαση τροποποίησης και κάθε εξωσυμβατική αξίωση που γεννάται από ή σε σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο.
-Τα μέρη υποχρεούνται να υπαγάγουν κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση τη νομιμότητα, εγκυρότητα, ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας τροποποιητικής σύμβασης στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
-Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος (Ελλάδα), η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφαση ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου