Επίκαιρη Νομολογία του ΔΕΚ για εργασιακά θέματα

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάνθηκε στις 8 του Νοέμβρη του 2012 επί των υποθέσεων 229/11 and 230/11 A. Haimann and K. Toltschin κατά Kaiser GmbH ότι δεν είναι αντίθετο προς το ευρωπαϊκό δίκαιο για την επιχείρηση και το σωματείο εργαζομένων να συνάψουν ένα κοινωνικό σχέδιο που προβλέπει την αναλογική μείωση της ετήσιας άδειας με αποδοχές ενός εργαζομένου με σχέση εργασίας μειωμένου χρόνου.
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάνθηκε επίσης στις 6 Νοεμβρίου του 2012 επί της υπόθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ουγγαρίας, ότι η δραστική μείωση της ηλικίας υποχρεωτικής συνταξιοδότησης για τους δικαστές της Ουγγαρίας συνιστά αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση λόγω ηλικίας. Σύμφωνα με το ΔΕΚ η τροποποίηση της ουγγρικής νομοθεσίας το 2011 ενσωμάτωσε την οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (2000/78/ΕΚ). (πηγή: european labour law network)

Σχόλια