Δεκτή η αγωγή δικηγόρου για καταβολή αμοιβών Νομικής Βοήθειας - Χρόνος έναρξης παραγραφής της αξίωσης (ΕιρΠατρ)

Ειρ.Πατρών αρ.169/2024 - Δεκτή η αγωγή δικηγόρου κατά του ΤΑΧΔΙΚ για καταβολή αμοιβών Νομικής Βοήθειας. Υποχρεώνει το εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 3.155 ευρώ πλέον νόμιμου τόκου και ΦΠΑ . Κηρύσσει την απόφαση εν μέρει προσωρινά εκτελεστή κατά το ποσό των 1.500 ευρώ.

«Το εναγόμενο, συνεπώς, δεν έχει καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 3.155,00 ευρώ, για το οποίο δεν προέκυψε ειδική αμφισβήτηση από πλευράς του πρώτου, τόσο ως προς την ύπαρξη της οφειλής όσο και ως προς το ύψος της, συναγόμενης εξ αυτού του λόγου ομολογίας κατ΄αρθρο 261 εδ.β’ ΚΠολΔ. Το εναγόμενο πρότεινε με τις προτάσεις του και με προφορική δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου του, καταχωρηθείσα στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, την ένσταση παραγραφής των απαιτήσεων που απορρέουν από τα γραμμάτια που εκδόθηκαν τα έτη 2015-2017… για το λόγο ότι κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής είχαν υποπέσει στην πενταετή παραγραφή.  Ωστόσο, με αυτό το περιεχόμενο η εν λόγω ένσταση είναι απορριπτέα ωε απαράδεκτη λόγω αοριστίας, κατ΄αποδοχή και του σχετικού ισχυρισμού της ενάγουσας, καθόσον , ουδόλως εκτίθενται τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχ.ΙΙ νομική σκέψη της παρούσας, στοιχεία για την ορισμένη προβολή της, ήτοι ο χρόνος έναρξης και πλήρωσης της παραγραφής…

Η αξίωση δικηγόρου για την καταβολή αποζημίωσης στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας γεννάται και είναι δικαστικά επιδιώξιμη κατά το χρόνο κατά τον οποίο πληρούνται οι οριζόμενες στο νόμο και τη σχετική ΚΥΑ προϋποθέσεις για την καταβολή αυτής, ήτοι εν προκειμένω κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης για την οποία παρασχέθηκε νομική βοήθεια, καθώς από το χρονικό εκείνο σημείο είναι δυνατή η υποβολή αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο με συνημμένα τα αναγκαία δικαιολογητικά.(βλ. ΓΝΜΔ ΝΣΚ 131/2022 σε ΤΝΠ Νόμος)….»

*Την υπόθεση χειρίστηκε η Ενάγουσα Δικηγόρος Πατρών, Βάσω Τσουκαλά

Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια