Δύο (2) θέσεις Νομικών Συμβούλων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου με α/α1 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΕΜΠ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΔΚΣ» με κωδικό ΟΠΣ 6006947και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68165500, της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια για την υποστήριξη του ΕΛΚΕ ΕΜΠ στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΠΑΔΚΣ», του Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+ ) και Εθνικούς Πόρους ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Θέση: Ένα (1) άτομο για την νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ ΕΜΠ στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΠΑΔΚΣ – Νομικός Σύμβουλος Κωδικός Θέσης: 01

Θέση: Ένα (1) άτομο για την νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ ΕΜΠ στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΠΑΔΚΣ – Βοηθός Νομικός Σύμβουλος Κωδικός Θέσης: 02 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 10-06-2024. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε μία από τις δύο θέσεις. 

Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 10-06-2024 .

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά