Δύο (2) θέσεις Νομικών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Νομική, Διοικητική και Επιστημονική υποστήριξη του Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων και του Συμβουλίου Διοίκησης (Κωδ. Έργου 80610)» που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ, 

με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Βράνα Βασιλική, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) που θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα, για χρονική διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής εκάστης θέσης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022, ως ακολούθως: 

ΘΕΣΗ 1: Επιστημονικό προσωπικό για τη νομική υποστήριξη του Πρύτανη , των Αντιπρυτάνεων , του Συμβουλίου Διοίκησης , της Συγκλήτου καθώς και των υπηρεσιών του ΔΙΠΑΕ.

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου: Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της στη Διαύγεια με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης ,κατόπιν εισήγησης του Ε/Υ του έργου μέχρι τη λήξη του έργου σε περίπτωση παράτασης του έργου. 

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Οι εκθέσεις για το παραχθέν έργο του αντισυμβαλλόμενου θα πιστοποιούνται με τη βεβαίωση παραλαβής παραδοτέων από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες υλοποίησης του έργου. 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική κατ’ αποκοπή αμοιβή του Αναδόχου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης έργου καθορίζεται στο ποσό των «Δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα Ευρώ» (17.360,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η καταβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί τμηματικά. 

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 23/05/2024 έως 03/06/2024 και ώρα 15:00.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά