Μη νόμιμη η επίδοση διαταγής πληρωμής σε αγνώστου διαμονής οφειλέτη (Γνωμοδότηση Εισ.Α.Π.)

H Εισαγγελία του Αρείου Πάγου γνωμοδότησε επί ερωτήματος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών εάν διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε προ της 1-1-2016, η οποία αρχικά επιδόθηκε στον γνωστής διαμονής ή έδρας οφειλέτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ο οποίος σήμερα έχει καταστεί αγνώστου διαμονής , είναι σύννομο να επιδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 Κ.Πολ.Δ. (επίδοση σε πρόσωπο άγνωστης διαμονής) και να ακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση βάσει της συγκεκριμένης επίδοσης του αντιγράφου εξ΄απογράφου της διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση.

Σύμφωνα με την υπ΄αρ.2/2023 Γνωμοδότηση, η διάταξη του άρθρου 624 παρ.2 Κ.Πολ.Δ. εμπεριέχει απαγόρευση της επίδοσης της διαταγής πληρωμής στο πρόσωπο του αγνώστου διαμονής οφειλέτη με τη διαδικασία του άρθρου 135 Κ.Πολ.Δ.

Αναφέρεται συγκεκριμένα: «Η προεκτεθείσα ερμηνευτική εκδοχή προάγεται από το ότι ο νομοθετης, έχοντας θεσπίσει απλή διαδικασία για την έκδοση διαταγής πληρωμής – που ναι μεν δεν είναι δικαστική απόφαση αλλά αποτελεί τίτλο εκτελεστό (άρθρα 631 εφάδιο α’ και 904  παρ.2 περ.ε’ ΚΠολΔ)- χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο (άρθρο 625 εδάφιο β’ του ΚΠολΔ) και με τις προαναφερόμενες σύντομες προθεσμίες για την άσκηση των μέσων αμύνης (ανακοπών) του καθ’ ου η διαταγή, θέλησε συνάμα , με τη ρύθμιση του άρθρου 624 παρ.2 του ΚΠολΔ, να αποτρέψει την επίδοση της διαταγής πληρωμής υπό τους όρους των άρθρων 135-134 του ΚΠολΔ και να διασφαλίσει έτσι στον οφειλέτη τη δυνατότητα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας κατά το πνεύμα των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.1 του Συντάγματος και 6 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που κυρώθηκε με το ν.δ.53/1974 (Ολ.Α.Π. 10/1996).»

Και καταλήγει η Γνωμοδότηση: «Συνεπώς δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η πλασματική επίδοση διαταγής πληρωμής κατ’ άρθρ.135-134 του ΚΠολΔ, ως αγνώστου διαμονής σε οφειλέτες, σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί εγκύρως τέτοια διαταγή αφού με την επίδοση αυτή δεν εξασφαλίζεται η αναγκαία γνώση τους όσον αφορά τη λήψη επαχθούς γι’ αυτούς δικαστικού μέτρου και κατ΄επέκταση η δυνατότητα για απρόσκοπτη προβολή των θέσεων και ισχυρισμών τους με την άσκηση των ανωτέρω μέσων αμύνης».

Η Γνωμοδότηση εδώ

Δείτε επίσης: Απαράδεκτη διαταγή πληρωμής: Η απλή επιστολή ενημέρωσης περί προγενέστερης καταγγελίας και κλεισίματος λογαριασμού δεν εξομοιώνεται με καταγγελία (ΜΠρΑθ)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου