Απαράδεκτη διαταγή πληρωμής: Η απλή επιστολή ενημέρωσης περί προγενέστερης καταγγελίας και κλεισίματος λογαριασμού δεν εξομοιώνεται με καταγγελία (ΜΠρΑθ)

Μον. Πρωτ. Αθ. 1630/2023 (Ασφαλιστικά Μέτρα): Διαδικαστικό Απαράδεκτο Διαταγής Πληρωμής-Η απλή επιστολή ενημέρωσης περί προγενέστερης καταγγελίας και οριστικού κλεισίματος του λογαριασμού, ουδόλως δύναται να εξομοιωθεί με καταγγελία. 

Στην προκειμένη περίπτωση η καθ’ ης η ανακοπή, γνωστοποίησε στους ανακόπτοντες με απλή επιστολή ενημέρωσης, φέρουσα ημεροχρονολογία μεταγενέστερη από τη συντέλεση της καταγγελίας, την ενέργειά της να καταγγείλει την ένδικη σύμβαση. 

Συνεπώς η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής πιθανολογείται ότι θα ακυρωθεί, διότι δεν υπάρχει απαίτηση ληξιπρόθεσμη κι απαιτητή, εφόσον δεν πληρώθηκε  η αίρεση της καταγγελίας της Σύμβασης Καταναλωτικού Δανείου, διότι οι επιδοθείσες επιστολές, στις 19.10.2020, δε συνιστούν, ούτε παράγουν τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας και αφορούν στην ενημέρωση για το κλείσιμο του λογαριασμού εξυπηρέτησης της υπ’ αριθμ. 10208200000002949 Σύμβασης Καταναλωτικού Δανείου, ενώ από τις ως άνω επιστολές, που φέρουν ημεροχρονολογία 19.10.2020, ουδόλως αποδεικνύεται ο ισχυρισμός της καθ’ ης περί καταγγελίας την 24.09.2020, καθόσον ουδέποτε επιδόθηκε καταγγελία με ημερομηνία 24.09.2020, πολλώ δε μάλλον δεν προσκομίστηκε έγγραφο καταγγελίας που να φέρει ημερομηνία 24.09.2020, το οποίο να δύναται να στηρίξει την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής.

Δέχεται την αίτηση, αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής.

Την υπόθεση για τους ανακόπτοντες χειρίστηκε το Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λ. Καλτσά (Σωτήρος Διός 6-Πειραιάς, τηλ. επικ. 2104119287-2104171385 κιν: 6972397827)

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά