Χρόνος έναρξης της παραγραφής της αξίωσης δικηγόρου για την είσπραξη αποζημίωσης στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας του άρθρου 14 ν. 3226/2004 (Γνωμοδότηση)

Το Νομικό Συμβολύλιο γνωμοδότησε στο ερώτημα εάν ο χρόνος έναρξης της παραγραφής της αξίωσης δικηγόρου για την είσπραξη αποζημίωσης στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας του άρθρου 14 ν. 3226/2004, εκκινεί κατά το άρθρο 49 του ν.δ. 496/1974 από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο ο δικηγόρος παραστάθηκε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου και εκδόθηκε η οικεία δικαστική απόφαση, δεδομένου ότι, κατά την ερωτώσα υπηρεσία κατά το 2 χρόνο αυτό γεννήθηκε και ταυτοχρόνως κατέστη δικαστικά επιδιώξιμη η εν λόγω αξίωση.

Όπως αναφέρει η γνωμοδότηση, "από τις ισχύουσες κατά τον κρίσιμο χρόνο διατάξεις προκύπτει ότι η αξίωση αποζημίωσης δικηγόρου που παρείχε νομική βοήθεια δια της παράστασής του ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου και της έκδοσης της δικαστικής απόφασης, κατέστη δικαστικά επιξιώξιμη με την πλήρωση των ως άνω οριζόμενων στον νόμο και την σχετική κ.υ.α. προϋποθέσεων (πρβλ. ΑΠ 1514/2011), οπότε και μπορούσε πλέον να διεκδικήσει δικαστικά την αξίωσή του με την έγερση αγωγής, μετά την καθαρογραφή της απόφασης. Κατά συνέπεια, η παραγραφή της σχετικής αξίωσης εκκινεί από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο η αξίωση γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή της, ήτοι από το τέλος του οικονομικού έτους 2014, οπότε και καθαρογράφηκε η απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου".

Διαβάστε ακόμα: Απόφαση-σταθμός: Δικηγόρος κερδίζει αγωγή για οφειλές από Νομική Βοηθεια κατα του ΤΑΧΔΙΚ (Α' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

Επί του ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Γ’), γνωμοδότησε ομόφωνα ότι η αξίωση αποζημίωσης του ως άνω δικηγόρου στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας γεννήθηκε και ήταν δικαστικά επιδιώξιμη στο τέλος του οικονομικού έτους 2014 και, κατά συνέπεια, κατά το χρόνο υποβολής της με αριθμό πρωτ.7557/07.06.2019 αίτησής του προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αυτή δεν είχε υποπέσει στην παραγραφή που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.δ/τος 496/1974.

Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου