Θέση Νομικού στο Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" (ΝΠΙΔ)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση, προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου. Το ύψος της αμοιβής συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, τη διάρκεια απασχόλησης, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, τον ν. 4354/2015, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας. 

Ειδικότητα: Πτυχιούχος Τμήματος ΑΕΙ Νομικής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ιδρύματος

Περιγραφή του έργου: Νομική υποστήριξη της Διοίκησης του Κέντρου, διατύπωση προτάσεων επί νομικών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου, σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί νομικών ζητημάτων και διενέργεια νομικού ελέγχου σχεδίων διακηρύξεων, διαβουλεύσεων και συμβάσεων, παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας για θέματα που αφορούν το Κέντρο και τις δραστηριότητές του, νομική υποστήριξη του Κέντρου σε ζητήματα συμβάσεων προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς, διεθνείς και ιδιωτικούς πόρους (Grant Agreements, Consortium Agreements, Μνημόνια Συνεργασίας).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 16-08-2022 και ώρα 14:00.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια