Τροποποίηση άρθρου 231 ΚΠΔ: Αυξήθηκαν τα πρόστιμα για τη λιπομαρτυρία

Με  το Άρθρο 40 του νόμου 4947/2022 (ΦΕΚ A’ 124/23.06.2022) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 κλπ. τροποποιούνται οι παρ. 1και 2 του άρθρου 231 ΚΠΔ για την Λιπομαρτυρία στην ανάκριση ή στο ακροατήριο.

Ειδικότερα, το πρώτο εδάφιο των παρ. 1 και 2 του άρθρου 231 ΚΠΔ τροποποιούνται ως προς το ποσό των επαπειλούμενων προστίμων και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 231 διαμορφώνονται ως εξής: 

«1. Εκείνος που καλεί τον μάρτυρα, αν η κλήση είναι νόμιμη (άρθρο 213) και ο μάρτυρας δεν εμφανίζεται, εκδίδει εναντίον του ένταλμα βίαιης προσαγωγής. Αν αυτός που καλεί είναι εισαγγελέας, ανακριτής, ειρηνοδίκης ή πταισματοδίκης, μπορεί επιπλέον να καταδικάσει το μάρτυρα που δεν εμφανίστηκε από απείθεια την ορισμένη ημέρα σε πρόστιμο εκατό (100) έως τριακοσίων (300) ευρώ και στην πληρωμή των τελών. Στην ίδια ποινή υπόκειται και ο μάρτυρας που εμφανίστηκε, αρνείται όμως, χωρίς να υπάρχει νόμιμος λόγος, την μαρτυρία του ή τον όρκο της μαρτυρίας του, με την επιφύλαξη και της βαρύτερης ποινής κατά τον Ποινικό Κώδικα. 

2. Αν κάποιος από τους μάρτυρες ή τους πραγματογνώμονες που κλητεύθηκε νόμιμα στο ακροατήριο δεν εμφανισθεί, καταδικάζεται από το δικαστήριο με πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως σε πρόστιμο διακοσίων (200) έως πεντακοσίων (500) ευρώ, καθώς και στην πληρωμή των τελών της απόφασης, ανεξάρτητα από την αναβολή ή όχι της δίκης. Αν η απουσία του μάρτυρα ή πραγματογνώμονα, που καταδικάσθηκε κατά τον τρόπο αυτόν αποτελέσει λόγο αναβολής της δίκης, καταδικάζεται επί πλέον στις δαπάνες που προκλήθηκαν από την αναβολή και οι οποίες εκκαθαρίζονται και ορίζονται σε αυτήν την απόφαση. Αν καταδικάστηκαν περισσότεροι, ο καθένας ενέχεται να πληρώσει εξ ολοκλήρου όλες τις δαπάνες.» 

Σημειώνεται ότι πριν την τροποποίηση το πρόστιμο της παρ.1 ήταν 50 -100 ευρώ και και της παρ.2 , 100-200. 

Δείτε: Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4947/2022 με τροποποιήσεις σε Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Σχόλια