Θέση Νομικού στην Ακαδημία Αθηνών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας τηςΑκαδημίας Αθηνών σύμφωνα με την απόφαση της Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών της 23-11-2021 στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος  με τίτλο: «Ενωσιακό και συγκριτικό δίκαιο αλιείας» (κωδ.200/973)  που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕ 046), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Ε. Ρούκουνα, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: Μία (1) θέση νέου επιστημονικού συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο: Ζητήματα Ενωσιακού και συγκριτικού δικαίου αλιείας

Αντικείμενο ενασχόλησης:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 3.413,31 ευρώ μικτά.

Απαραίτητα προσόντα:

Διδακτορικό τίτλο από πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας

Επιθυμητά προσόντα

  • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Μεταδιδακτορική έρευνα σε θέματα αλιείας ή προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή νομικά περιοδικά σε σχέση με την αλιεία και το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 1 Ιανουαρίου 2022

Διάρκεια: 4  μήνες.

Το επίσημο κείμενο της προσκλήσεως, με περισσότερεςπληροφορίες, είναι διαθέσιμο εδώ.

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας για δικηγόρους - νομικούς εδώ

Σχόλια