Προκήρυξη θέσης Νομικού στην Ακαδημία Αθηνών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 327 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών της 17ης/9/2021 στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Η πανδημία του Covid-19, η παγκόσμια υγειονομική διακυβέρνηση στην Ελλάδα» (200/981) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕ 046), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Ε. Ρούκουνα, προτίθεται  να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: Μία (1) θέση  νέου επιστημονικού συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο: Ζητήματα εφαρμογής διεθνούς δικαίου για την πανδημία του Covid-19, η παγκόσμια διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 5.000,00 ευρώ μικτά.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας για δικηγόρους εδώ

Σχόλια