Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής και στο Τ.Ε.Ε.

O Περιφερειάρχης Αττικής καλεί τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για διάρκεια έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους από την 30η Ιουλίου 2021 έως και την 8η Αυγούστου 2021. Η μηνιαία αποζημίωση του/της ασκούμενου/ης δικηγόρου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις παρά µόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται µε βάση το παρουσιολόγιο, κατόπιν εντάλματος της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Δείτε περισσότερα εδώ
Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  καλεί οσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους, διάρκειας 6 μηνών στο Γραφείο Δικαστικού Τ.Ε.Ε.-Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα (το εξάμηνο θα αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και 1η Μαρτίου κάθε έτους), με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Τ.Ε.Ε. εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Γραφείο Δικαστικού του Τ.Ε.Ε. είναι δύο (2). Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου