Θέση Δικηγόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Eλευσίνας Θριάσιο

Προκηρύσσεται η πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ , με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 περ. ιβ΄ του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 περ. ιβ΄ του ν.3812/2009 (234/Α΄) και των άρθρων 42 έως και 44 του ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄)- Κώδικας Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ.7 του ν.4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α΄/2016) 

Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί, θα καταλάβει κενή οργανική θέση του Οργανισμού του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 736/1-4-2013 τ.Β΄) και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων και την παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 τ. α’) και θα υπόκειται στο αντίστοιχο με την ειδικότητα του Ταμείο και λοιπών νόμιµων κρατήσεων.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας εδώ

Σχόλια