Θέση Νομικού Συμβούλου στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

O Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) (Υπουργείο Υγείας) γνωστοποιεί την πρόσληψη με επιλογή, ενός δικηγόρου ως Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης εντολής. O προσληφθησόμενος Νομικός Σύμβουλος θα υπάγεται οργανικά στο Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., θα υπόκειται στην ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω Νομικού Συμβούλου θα είναι η νομική υποστήριξη σε θέματα του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.
Η διαφορά του ως άνω Νομικού Συμβούλου του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε με το Δικηγόρο του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε είναι ότι ο πρώτος δεν παρίσταται ενώπιον Δικαστηρίων δεν ασχολείται με τις δικαστικές υποθέσεις του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε και με το χειρισμό νομικών υποθέσεων έναντι τρίτων ενώπιον Δικαστηρίων, ούτε και με τη σύνταξη δικογράφων, αλλά περιορίζεται αποκλειστικά στην παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων όπως περιγράφεται ανωτέρω. Οι αποδοχές του νομικού συμβούλου που θα προσληφθεί καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Αιτήσεις με δικαιολογητικά μέχρι τις 8 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου